BG   FR   ES   EN   
 
Конкурс за отдаване под наем на помещениe /бюфет/ в сградата на ІV ЕГ за осигуряване храненето на ученицитеПокана на основание чл.20,ал.4,т.1 от ЗОП за ремонти в IV ЕГПОКАНА на основание чл. 20, ал. 4 т. 1 от ЗОП за ремонт на пода на бюфета на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна.ПОКАНА на основание чл. 20, ал. 4 т. 1 от ЗОП за ремонт на сградата и двора на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна" и ремонт на парната инсталацияДемонтиране на стара и монтиране на нова ограда на спортните площадки в IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна"Конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на ІV ЕГ


Покана за доставка и монтиране на разширителен съд на парната инсталация на IV ЕГ


Покана за ремонт на тротоарна настилка, ремонти в сградата, ремонт на ел инсталация в IV ЕГ


Покана за ремонт на бюфет в сградата на IV ЕГ


Доставка на материали по проект УСПЕХ


Решение за откриване на процедура: Доставка на газьол за отопление в IV ЕГ


Покана за изграждане на wifi мрежа на територията на IV ЕГ


Покана за извършване на допълнителни ремонтни работи преди поставяне на нови подови настилки в стаи на IV ЕГ


Покана за ремонт на водопроводна система в кабинета по химия на IV ЕГ


Покана на основание чл. 14, ал. 5 от ЗОП


Обобщена справка материали по проект "Модернизация на материалната база в училище" - модул "Подобряване на училищната среда"


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в IV ЕГ - Варна


Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в IV ЕГ - Варна
Конкурс за отдаване под наем на помещениe /бюфет/ в сградата на ІV ЕГ за осигуряване храненето на учениците

Покана на основание чл.20,ал.4,т.1 от ЗОП за ремонти в IV ЕГ
Ремонт на пода на бюфета на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна

Ремонт на сградата и двора на IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна" и ремонт на парната инсталация

Демонтиране на стара и монтиране на нова ограда на спортните площадки в IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" гр. Варна"

Конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на ІV ЕГ

Покана за доставка и монтиране на разширителен съд на парната инсталация на IV ЕГ


Покана за ремонт на тротоарна настилка, ремонти в сградата, ремонт на ел инсталация в IV ЕГ


окана за ремонт на бюфет в сградата на IV ЕГ


Доставка на материали по проект УСПЕХ


Решение за откриване на процедура: Доставка на газьол за отопление в IV ЕГ