BG   FR   ES   EN   
 


НОВИ КОНКУРСИСигнали за нередности, измама и корупция: signali@4egvarna.com


2020-02-18 11:15:10 AM


По повод патронния празник на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” – Варна,  ръководството на гимназията, Сдружение Училищно настоятелство при гимназията  и Клубът на бившия възпитаник  обявяват
КОНКУРС ПО ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ И  ОТ ИСПАНСКИ ЕЗИК „ИВАН ИВАНОВ”
Регламент на конкурса можете да прочетете ТУК.
2020-02-13 10:44:57 AM


На 15 февруари (събота) от 9.00 часа ще се проведат областните кръгове на олимпиадите по френски и испански език.
Учениците да се явят в сградата на IV ЕГ не по-късно от 8,30 часа, като носят документ за самоличност - лична или ученическа карта или ученическа книжка.
Разпределения по зали:
 
ОЛИМПИАДА ФРЕНСКИ ЕЗИК
ОБЛАСТЕН КРЪГ
15.02.2020 г. – 9.00 часа
 
Стая 102 – 8 клас
Стая 103 – 9 клас
Стая 101 – 10 клас
Стая 104 – 11 клас                                       
Стая 105 – 12 клас
 
ОЛИМПИАДА ИСПАНСКИ ЕЗИК
ОБЛАСТЕН КРЪГ
15.02.2020 г. – 9.00 часа
 
Стая 110 – 8 клас
Стая 106 – 9 клас
Стая 107 – 10 клас
Стая 109 – 11 клас и 12 клас
2020-02-07 3:37:52 PM


На вниманито на учениците и на техните родители!
Учебните занятия се възстановяват от 10.02.2020 г. Начало - 7.30 часа.
2020-02-06 4:56:48 PM


Курсовете за подготовка за изпит DELF - нива В1 и В2 ще се проведат в събота, 08.02.2020 г. от 9.00 часа.
 
 
ЗАПОВЕД
№ РД-08-1046 /06.02.2020 г. 
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 3 и чл.7, ал.7 от Наредба № 10 / 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и на основание Заповед № 0248 от 27.01.2020 г. на кмета на Община Варна за създаване на организация за провеждане на образователния процес за част от паралелките на ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ в IV Eзикова гимназия, както и във връзка със сключено споразумение между ІV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“ и ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ за съвместно ползване на сградата на IV ЕГ 
ОПРЕДЕЛЯМ:
Следната промяна в дневния режим на ІV ЕГ с начална дата 10.02.2020 г. /понеделник/:
Начало и край на учебния ден в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, както следва:
Начало на учебния ден: 07.30 часа
Край на учебния ден: 13.20 часа
Продължителност на 1 учебен час: 40 минути
Организация на учебния ден: полудневна – първа смяна.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците и техните родители за сведение и изпълнение. 
Директор
Веселина Тотева
2020-02-05 4:29:38 PM


З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-08-946/ 04.02.2020 г.
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО и даденото задължително предписание от РЗИ – Варна за продължаване на действието на предприетите противоепидемични мерки съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г
НАРЕЖДАМ:

Да бъдат изпълнени предписанията на РЗИ-Варна за преустановяване на учебния процес в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”, със срок до 07.02.2020 г. включително, 
Длъжностните лица да изпълнят следните задължения:
1. Да бъде публикувано съобщение на сайта на IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри”;
2. Класните ръководители да уведомят родителите на учениците;
3. В срок до 10.02.2020 г. учителите да представят предложение за преструктуриране на учебния материал за периода от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. включително;
4. Работещите в IV EГ „Фредерик Жолио-Кюри” да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява директорът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна.
Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.
ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА  
ДИРЕКТОР НА IV ЕГ

2020-02-04 3:49:54 PM


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."
Датата за провеждане на  областният кръг на олимпиадата по математика не се променя.
2020-01-29 9:37:54 AM


Заповед на Директора на IV ЕГ във връзка с решение на РЗИ - гр. Варна

2020-01-27 7:21:57 PM


С решение на д-р Д. Михайлова, директор на РЗИ-Варна (Протокол № 1 от 27.01.2020 г. ) се преустановява учебно-възпитателния процес в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ за периода от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г. включително.
Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.
Веселина Тотева
Директор на IV ЕГ
2020-01-27 5:41:27 PM


Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 28 януари - 5 февруари 2020 г. включително.
2020-01-27 10:39:06 AM


IV ЕГ поздравява отбора по шахмат - Борил Димитров (9. А), Вадим Колосов (9. А), Рая Николова (9. Б), Христо Ганчев (10. Б), Райчо Милев (10. Ж) с ръководител Светлин Бурханларски, за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2020-01-17 10:17:14 AM


На 18 януари (събота) от 9.00 часа ще се проведат общинските кръгове на олимпиадите по френски и испански език.

Учениците да се явят в сградата на IV ЕГ не по-късно от 8,30 часа, за да заемат местата си.

Разпределения по зали:

ФРЕНСКИ ЕЗИК

105 стая

- 9 клас

- 10 А, Б клас

106 стая

- 10 В, Г, Д клас

- 12 клас

110 стая

- 8 клас

- 11 клас

ИСПАНСКИ ЕЗИК

101 стая

- 8 Ж клас

- 9 З, Ж клас

- 12 клас

102 стая

- 8 З клас

- 10 З, И клас

103 стая

- 8 Е, И клас

- 9 Е, И клас

104 стая

- 10 Е, Ж клас

- 11 клас
2020-01-10 1:14:00 PM


IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" поздравява Елиза Барбулова (10. З) за спечелената поощрителна награда на Национален конкурс "За него - Живота - направил бих всичко...!"

 


 
2020-01-05 5:56:22 PM


РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”

Ви уведомява, че на 29.01.2020 г. (сряда) от 18.00 часа  в Учителската стая на гимназията ще се проведе годишно отчетно-изборно общо събрание на училищното настоятелство при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УН  от 06.2019 до 31.12.2019 г.
2. Доклад на контролния съвет на УН за същия период
3. Приемане на бюджета за 2019-2020
4. Освобождаване и приемане на членове на УН
5. Промени в устава 
6. Избор на нов управителен съвет и контролен съвет и председател на УС на УН
7. Разни

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”2019-12-24 10:23:42 AM


ФЕСТИВАЛ НА ПЕСЕНТА

20.12.2019 г. (петък)


Ръководството на IV EГ "Фредерик Жоли -Кюри" изказва сърдечна благодарност на всички участници във фестивала, на техните учители и на екипа реализирал събитието: Николета Георгиева, Галина Райчева, Диана Добрева.

Поздравления за успешното представяне на всички класове и особено на осми клас, които се представиха изключително, независимо от дебюта си.

Светли празници!

Нека Новата 2020 година да донесе повече щастие и удовлетворение от делата. Бъдете живи, здрави и много щастливи! Да се множат успехите и шестиците! Да се сбъдват мечтите! Късметът да не Ви напуска!

Честита Коледа!

Весела и незабравима Нова година!

Директор: Веселина Тотева


Класиране:

8 клас

I място – 8 б

II място – 8 и

III място – 8 г и 8 в

Поощрителни награди: 8 а, 8д, 8ж

9 клас

I място – 9 б

II място – 9 е

III място – 9 з

10 клас

I място – 10 а

II място – 10 з

III място – 10 и

Поощрителна награда: 10 д

11 клас

I място – 11 д

II място – 11 г

III място – 11 з

 

 
2019-12-19 12:38:10 PM


Заповед във връзка с 20.12.2019 г. - неучебен, но присъствен ден за всички учители и ученици от гимназията.

 


 
2019-12-16 9:16:55 AM


Ръководството на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" поздравява участниците във финалния кръг на Младежкия ораторски форум “Св. Климент Охридски”, проведен за пети път в гр. Варна на 10.12.2019 г. Ораторските си умения проявиха ученици от X, XI и XII клас, като до последния кръг достигнаха Деница Маринова, Катерина Химчева, Мила Влайкова, Таня Ненова (11. Б), Александра Колева (11. В) и Рада Жечева (12. Ж). В съревнование с други гимназии от града всички участници се представиха отлично, а наградени от компетентното жури са:

- Първо място - Рада Жечева (12. Ж)

- Второ място - Таня Ненова (11. Б)

- Трето място - Александра Колева (11. В)


Изразявам специална благодарност към учителите, вдъхновили нашите ученици за участие във форума. В навечерието на коледните празници тези високи постижения са награда за гимназията и безспорно допринасят за издигането на нейния авторитет.


Веселина Тотева,

Директор на ІV ЕГ

 


  
2019-12-13 8:31:11 AM


IV ЕГ поздравява Марин Петков (9. З) за участието му в каузата "Да помогнем на Марти да пребори рака".
2019-12-12 12:00:21 PM


IV ЕГ поздравява отбора по тенис на маса - Рая Николова (9. Б), Цветинна Карамфилова (9. Б), Сабина Бостанджиева (10. Ж) и Десислава Христова (10. З) с ръководител Светлин Бурханларски, за спечеленото II място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2019-12-11 12:01:22 PM


Поздравления за участниците в празника,  посветен на 200 години от рождението на Жан Леон Бернар Фуко:
- Валентин Вълканов (10. З), Пламен Добрев (10. З) и Любомир Янчев (11. З) - отлично справили се с експеримента с махалото на Фуко;
- Кристиян Димитров (12. Д) и Мануел Стефан (10. Б) - участници в дебат на тема "Геоцентрична срещу Хелиоцентрична система";
- Двата отбора,  участващи с презентации на тема:  "Махалото на Фуко по света и у нас"  - Катерина Химчева (11. Б),  Николета Пиперкова (11. Б),  Татяна Матева (11. Б) и Пламен Неков (10. Б),  Владимир Вълчев (10. Б),  Радина Чакърова (10. Б)

 


 
2019-12-09 1:43:27 PM


НОВО ЗАРЕЖДАНЕ ЗА УНИФОРМИ НА СВОБОДНА ПРОДАЖБА!
ФЛАНЕЛКИ 👕 - ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ✅
Възползвайте се само сега от пълната наличност на фланелки тип "Лакоста" от униформата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” в магазин "Виктория Уникат" на ул."Фредерик Шопен" 14!
2019-11-29 1:16:03 PM


Благодарствен адрес от Районен център по трансфузионна хематология - Варна

 
2019-11-28 8:48:35 AM


IV ЕГ поздравява за отлично представяне в Общински фестивал "Вълшебна разходка из 150-годишната Периодична таблица на Менделеев" учениците:
За стихотворение: Ан-Натали Данова (9. З)
За макет: Кристина Стоянова (9. Е) и Михаела Димитрова (9. Е), Валерия Кула (10. В), Гергана Илиева (10. В) и Елеонора Керанова (10. В), Мирослав Янакиев (10. З), Георги Милачков (10. З)
За рисунка: Роня Каменова (9. И), Симона Иванова (9. З), Димана Петричева (9. З)

2019-11-21 8:59:54 AM


IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол – юноши 8-10 клас - Христо Ганчев (10. А), Преслав Станчев (10. Б), Стефан Иванов (10. Д), Николай Димитров (10. З), Ростислав Караиванов (10. Ж), Мартин Зафиров (8. Д), Ивелин Иванов (8. Е), Данаил Шенгаров (9. Г), Станимир Сотиров (9. Е), Даниел Натанаил (9. З), за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019/2020 година.

IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол – девойки 8-12 клас - Янислава Маринова (11. А), Корина Митковска (11. Ж), Габриела Чобанова (10. И), Магдалена Радева (9. А), Ралица Цонева (9. В), Ивета Стефанова (9. В), София Турчелиева (9. Е), Нора Кръстева (9. И), Йоана Тихова (9. И), Мая Стефанова (8. Б), за спечеленото III място на Общински ученически игри 2019/2020 година.
2019-11-20 9:02:01 AM


IV ЕГ поздравява клуб „История и култура” - Дилян Георгиев (9. Б), Рая Николова (9. Б), Йоан Красимиров (9. Б), Ева Илиева (9. Б), Мартин Маринов (9. Б), Вадим Колосов (9. А), Михаела Тачева (10. А), Виктория Илиева (10. А), Ванеса Димитрова (10. Д), Елина Теофилова (10. Б), Деница Данова (11. В), Мария Игнатова (10. Д), с ръководител Нели Геновска, представил Гимназията във „Фестивал на историята” на 13-15 ноември 2019 г.

 


 
2019-11-18 2:56:53 PM


СЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на родителите и на учениците

от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”!


На 19 ноември 2019 г. (вторник) ще се проведе родителска среща по следния график:

18.00 - 18.30 часа – X клас – Актова зала и по класни стаи

18.00 - 18.30 часа – VIII, IX, XI и XII клас - по класни стаи

18.30 – 20.00 часа - VIII, IX, X, XI и XII клас – Консултативна родителска среща – среща с учителите, преподаващи на съответните класове.


На сайта на гимназията е публикувано разпределението на класовете по класни стаи и на учителите за консултативната родителска среща.


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор на ІV ЕГ
2019-11-14 11:31:01 AM


IV ЕГ поздравява отбора по баскетбол - юноши 8-10 клас - Христо Ганчев (10. А), Преслав Станчев (10. Б), Стефан Иванов (10. Д), Николай Димитров (10. З), Ростислав Караиванов (10. Ж), Мартин Зафиров (8. Д), Ивелин Иванов (8. Е), Данаил Шенгаров (9. Г), Станимир Сотиров (9. Е), Даниел Натанаил (9. З), за спечеленото I място на Общински ученически игри 2019.
2019-11-11 11:55:44 AM


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на учениците, които са се записали на курс за подготовка за изпит DELF!

Курсовете за подготовка за изпит DELF ще се провеждат както следва:


Ниво - Ден от седмицата - Начален час - Краен час  - Брой часове - Стая - Ръководител

В1 - петък - 14.30 - 18.00 - 4 - 206 - Екатерина Вутова  

В2 - събота - 09.00 - 12.30 - 4 - 206 - Тинка Найденова

В2 - събота - 09.00 - 12.30 - 4 - 207 - Констанца Каназирска

Курсът В1 започва на 8 ноември 2019 г, а В2 на 9 ноември 2019 г.


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ 
2019-11-10 6:50:51 PM


РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
ПРИ ІV ЕГ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ”
Ви уведомява, че на 14.11.2019 г. (четвъртък) от 18.00 часа  в Учителската стая на гимназията ще се състои заседание на управителния съвет и  членовете на УН при следния дневен ред:
1. Запознаване с проект за бюджет за учебната 2019-2020
2. Запознаване с нови кандидат-членове на Училищното настоятелство.  Поканват се  родителите на ученици от 8-ми клас и всички родители на ученици от гимназията, които желаят да вземат участие.
3. Подготовка на Общото събрание на Училищното настоятелство  на 29.01.2020 г.
4. Разни

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
2019-10-31 8:32:24 AM


СЪОБЩЕНИЕ


1. Съгласно заповед № РД 09-2148/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката  есенната ваканция за учениците е  от 01.11.2019 г.  до 03.11.2019 г. вкл.

2. Съгласно горецитираната заповед 04.11.2019 г. /понеделник/ е учебен ден. Учебните занятия  в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” ще се провеждат от 08.00 часа, съгласно утвърдената за учебната 2019/2020 година организация на учебния ден.


На всички Колеги - Будители пожелавам  хубав празник и много вдъхновение в трудната, на благородна мисия на просветител, а на нашите ученици – приятна  и ползотворна ваканция!


Веселина Тотева

Директор на ІV ЕГ
2019-10-30 8:45:38 AM


IV ЕГ поздравява Ева Илиева (9. Б), Ванеса Пърлова (9. Б), Дара Янева (9. Б), Ния Радева (9. Б), Спас Василев (9. Б), Мартин Маринов (9. Б), Емили Тремоил (11. Б), Деляна Обрешкова (11. Г), Синтия Анева (11. Г), Симеон Благоев (11. В) за успешното им участие в Националния конкурс "С добро по Великден".

 
2019-10-25 8:56:02 AM


На основание Затовед № 4470/24.10.2019 г. на Кмета на Община Варна, 28.10.2019 г. (деня след провеждане на избори за местна власт) е неучебен ден за учениците от IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри". За всички ученици денят е неприсъствен.
2019-10-24 10:21:30 AM


28 октомври 2019 - спортен празник в IV ЕГ - програма - можете да прочетете ТУК.
2019-10-23 10:42:16 AM


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка със спирането на водоснабдяването поради авариен ремонт на магистрален водопровод и очаквано възстановяване на водоснабдяването в 16:00 часа, днес 23.10.2019 г., нареждам графикът на учебните часове да бъде променен след голямото междучасие, както следва:


4-ти час - 10:55 - 11:25

5-ти час - 11:35 - 12:05

6-ти час - 12:15 - 12:45

7-ми час - 12:55 - 13:25


Продължителност на един учебен час – 30 минути, продължителност на междучасията – 10 минути.


Веселина Тотева

Директор на  IV ЕГ
2019-10-16 3:02:53 PM


На вниманието на учениците:

На 19 октомври (събота) от 10 часа в сградата на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" ще се проведе Областният кръг на Национално многоезично състезание.

Учениците, заявили участие, да се явят в сградата не по-късно от 9,30 часа. Учениците да носят документ за самоличност.
2019-10-11 12:01:38 PM


IV ЕГ поздравява Йоана Стефанова (11. В), която спечели първо място отборно и трето място индивидуално на провелата се в Молдова Международна олимпиада по френски език от 27-до 30 септември 2019 г.
2019-10-08 3:48:00 PM


НА ВНИМАНИЕТО на учениците и на техните родители


На 08 октомври 2019 г. в сградата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от X, XI и XII клас, както следва:

- от 18.00 часа:

# XII клас - обща среща в Актова зала

# IX, X и XI клас - среща с класните ръководители по класни стаи

- от 18.30 часа - XII клас - среща с класните ръководители по класни стаи


На 9 октомври 2019 г. в сградата на IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас, както следва:

- от 18.00 часа - среща с класните ръководители по класни стаи


Разпределение на класните стаи за 8 и 9 октомври: ТУК


ВЕСЕЛИНА ТОТЕВА

Директор ІV ЕГ
2019-10-08 2:09:54 PM


Ръководството на IV ЕГ поздравява Диана Димитрова - 12Б клас, за спечелените едно първо, две втори и три трети места от 6 дисциплини в Държавно първенство по скоростно и подводно плуване в басейн - 5-6 октомври 2019 г.
2019-09-26 9:25:14 AM


На вниманието на учениците от IV ЕГ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2019/2020 учебна година


1. Ателие за театър, музика и танци 1 - ръководител Илиана Иванова

2. Ателие за театър, музика и танци 2 - ръководител Ксения Царева

3. Х - експерименти по химия - ръководител Нели Райчева

4. Превенция на рисковото за здравето поведение - ръководител Елизабет Добрева

5. Клуб Изобразително изкуство - ръководител Наташа Неделчева

6. Програмиране на С/С++ - ръководител Елена Дичева

7. Литературна работилница за 10. клас - ръководител Невяна Павлова

8. Клуб "Вокално творчество " - ръководител Галина Райчева

9. Езикови успоредици - ръководител Радка Здравкова

10. Художествена фотография - ръководител Красимир Божинов

11. Народни танци - ръководител Стела Андонакиева

12. Приложна психология. Развиване на емоционалната интелигентност - ръководител Пламен Матеев

13. "Отвъд кориците"- литературен клуб за 10. клас - ръководител Величка Колева

14. Краезнание - ръководител Марияна Ангелова

15. Цветарство - ръководител Марияна Ангелова

16. Театър на испански език - ръководител Камелия Савова

17. Театър на френски език - ръководител Албена Янчева

18. Театър на български език - ръководител Станислав Кондов


Заявления за участие в групите можете да получите от класните ръководители.
2019-09-12 9:02:07 PM


НА ВНИМАНИЕТО

на учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” и  на техните родители!


Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09.2019 г. от 9.00 часа в двора на гимназията.


И тази учебна година очакваме скъпи гости. И тази учебна година ще посрещнем над 200 нови ученици в VІІІ клас. Ще наградим учениците с най-високи постижения през изминалата учебна година.

Училищното ръководство и педагогическият колектив на гимназията взеха решение да подкрепят благотворителната кампания за лечението на малката Алекс - Александра Александрова Кръстянина. Можете да го направите, като дарите средствата, отделени за букет с цветя за първия учебен ден.

Очакваме Ви на 16.09.2019 г. не по-късно от 8.45 часа в двора на училището,  в официалното униформено облекло. Нека да отбележим заедно началото на новата учебна година!

Нека да е още по-успешна  новата учебна 2019/2020 година!


Веселина Тотева

Директор  на ІV ЕГ


Информация за благотворителната кампания за Алекс - ТУК